Lapselle säästäminen ja sijoittaminen on monissa perheissä jo varsin arkista ja tuttua puuhaa. Lapsi voi saada saada omaisuutta myös muulla tavalla, kuten esimerkiksi lahjana isovanhemmilta, perintönä, vakuutuskorvauksina tai eläketuloina. 

Mitä kaikkea vanhemman tulee huomioida, kun hän säästää ja sijoittaa lapselleen? Miten lapsen omaisuutta on hoidettava? Saako vanhempi ostaa lapsen tilille säästetyillä rahoilla lapselle vaatteita tai harrastusvälineitä? Entä jos alaikäinen lapsi saa perintöä? Alaikäisen lapsen omaisuuden kerryttämiseen ja hoitamiseen liittyy paljon kysymyksiä, joita tässä vieraskynäkirjoituksessa käydään pääpiirteittäin läpi. 

Huoltaja kirstunvartijana, Digi- ja väestötietovirasto valvovana viranomaisena

Alaikäisen lapsen omaisuutta hoitavat hänen huoltajansa. Huoltajat toimivat lapsen edunvalvojana ja vastaavat siitä, että lapsen omaisuus tulee hoidetuksi huolellisesti, järjestelmällisesti ja siten, että omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää lapsen – ja vain lapsen, ei esimerkiksi muun perheen – hyödyksi. Mikäli molemmat lapsen vanhemmat ovat lapsen huoltajia, ovat molemmat vanhemmat tällöin myös lapsen edunvalvojia – riippumatta siitä, ovatko lapsen vanhemmat enää yhdessä tai edes puheväleissä.  

Lapsen omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää lapsen – ja vain lapsen, ei esimerkiksi muun perheen – hyödyksi.

Digi- ja väestötietovirasto valvoo lapsen edun toteutumista ja lapsen omaisuuden hoidon asianmukaisuutta sekä tukee vanhempia lapsen omaisuuden hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Mikäli lapsen omaisuuden bruttomäärä (= omaisuudesta ei vähennetä velkoja) ylittää 20 000 euroa, on lapsen edunvalvonta rekisteröitävä Digi- ja väestötietovirastoon. Edunvalvonnan rekisteröinnistä johtuen lapsen edunvalvojan on jatkossa tehtävä Digi- ja väestötietovirastolle vuositili, josta käy ilmi lapsen varojen käyttö. Lapsen täytettyä 18 vuotta, huoltajan on tehtävä Digi- ja väestötietovirastolle päätöstili, jonka tarkastettuaan Digi- ja väestötietovirasto toimittaa päätöstilin tiedoksi lapselle. Mikäli lapsen omaisuutta on hoidettu siinä määrin huonosti, että tästä on aiheutunut lapselle vahinkoa, on lapsen edunvalvoja vahingonkorvausvelvollinen. Tämä pätee luonnollisesti silloinkin, kun lapsen omaisuus ei ylitä edellä mainittua 20 000 euron ”valvontarajaa”. 

Lapselle säästäminen ja sijoittaminen

Lapsen tilille säästetyt rahat ovat hänelle lahjoituksena siirtyneitä rahoja. Niitä tai muutakaan lapselle lahjoitettua omaisuutta ei voi myöhemmin ottaa takaisin vanhemman käyttöön, lainata tai lahjoittaa kenellekään, vaan lapsen varoja voi käyttää vain hänen hyväkseen ja sellaisiin menoihin, jotka eivät kuulu vanhempien elatusvastuun piiriin. Mikä sitten katsotaan vanhempien elatusvastuun piiriin kuuluvaksi menoksi, riippuu muun muassa vanhemman elatuskyvystä. Mikäli lapsen elatuskyky on alentunut, voidaan lapsen omia varoja käyttää esimerkiksi hänen omien harrastustensa mahdollistamiseen. Lapsen rahojen käyttö jonkin isomman lapselle itselleen tehtävän hankinnan rahoittamiseen on myös mahdollista.  

Mitä lapsen varojen sijoittamisessa on sitten huomioitava? Lapsen varoja sijoitettaessa on huolehdittava muun muassa, että lapsen varoja sijoitetaan hänen omiin nimiinsä, omaisuuden säilymisestä on riittävä varmuus ja että sille saadaan kohtuullinen tuotto. Sijoituksiin on mahdollista ohjata vain se omaisuus, jota ei ole käytettävä lapsen elatukseen tai muihin lapsen henkilökohtaisiin tarpeisiin. Myös lapsen omaisuudesta saadut korko-, vuokra- ja osinkotuotot ovat lapsen.

Lisäksi on muistettava, että jotkut sijoitustoimenpiteet edellyttävät Digi- ja väestötietoviraston lupaa.

Lisäksi on muistettava, että jotkut sijoitustoimenpiteet edellyttävät Digi- ja väestötietoviraston lupaa. Esimerkiksi metsän myynti tai myytäväksi hakkauttaminen lapsen puolesta, sijoittaminen EU- ja ETA-alueen ulkopuolisiin osakkeisiin tai sijoitusasunnon ostaminen lapsen nimiin ovat luvanvaraisia sijoitustoimenpiteitä. 

Lapselle säästettäessä ja sijoitettaessa on lisäksi syytä muistaa, että lapselle on mahdollista lahjoittaa 4.999 euroa kolmen vuoden välein ilman, että lapsi joutuu maksamaan lahjaveroa. 

Alaikäisen lapsen saama perintö 

Alaikäinen voi saada omaisuutta myös perintönä. Tällainen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi siinä valitettavassa tilanteessa, että lapsen toinen vanhemmista menehtyy ja lapsi perii vanhempansa. Lapsi voi tietyissä tilanteissa saada perintöä myös esimerkiksi isovanhemmiltaan tai muilta lapsen läheisiltä, jos lapsen hyväksi on tehty testamentti tai jos lapsen vanhempi on luopunut perintöosuudestaan. Myös alaikäiselle tulleen perinnön osalta on muistettava, että peritty omaisuus on lapsen ja siihen kohdistuvat samat säännöt kuin mihin tahansa muuhun lapsen nimissä olevaan omaisuuteen. 

Lapsen saamaan perintöön liittyy kuitenkin eräs huomioitava seikka. Lapsen edunvalvojana saatat olla perinnönjaon osalta esteellinen toimimaan lapsesi edunvalvojana, jos edunvalvoja itse on saman kuolinpesän osakas kuin hänen lapsensa. Tällaisessa tilanteessa lapsellesi on haettava esteetöntä edunvalvojaa. 

Säilytä dokumentit, varaudu ja ennakoi

Lainsäädäntö asettaa lapsen vanhemmille tiettyjä velvollisuuksia ja vastuita, joilla pyritään turvaamaan lapsen edun toteutuminen ja suojaamaan lapsen omaisuutta. Vanhempien on syytä säilyttää lapsensa omaisuuden hoitamiseen liittyvät kuitit, tositteet ja muut asiakirjat, koska 18 vuotta täytettyään lapsella on oikeus tietää, miten hänen omaisuuttaan on hoidettu ja mihin hänen rahojaan on käytetty. 

Vanhempien voi olla syytä miettiä myös sitä, onko perusteltua miettiä oman perintönsä ohjaamista ensisijaisesti esimerkiksi puolisolle niin kauan kuin lapset ovat alaikäisiä.

Vanhempien voi olla syytä miettiä myös sitä, onko perusteltua miettiä oman perintönsä ohjaamista ensisijaisesti esimerkiksi puolisolle niin kauan kuin lapset ovat alaikäisiä. Testamentin avulla on mahdollista varmistua siitä, että perheen taloutta ja arkea jatkossa pyörittävälle puolisolle jää riittävän laajat oikeudet hallinnoida vainajan omaisuutta ilman, että tulee tarvetta hakea Digi- ja väestötietovirastolta lupaa esimerkiksi kodin vaihtamisen osalta tai ilman, että tarvitsee tehdä vuositiliä Digi- ja väestötietovirastolle lapsen omaisuuden hoitamisen osalta. Testamentilla on lisäksi mahdollista esittää toive lapsensa omaisuuden hoitajan osalta, mikäli kokee lapsen toisen huoltajan olevan jostain syystä kykenemätön hoitamaan taloudellisia asioita tai jos ei muusta syystä halua, että ex-puoliso (lapsen toinen huoltaja) on se, joka hoitaa vainajalta lapselle perintönä jäävää omaisuutta.

Lakitoimisto Kunnes Oy tarjoaa Rahamedian seuraajille 25 % alennuksen testamentin laatimisesta (normaalihinta 250–450 e, sis. ALV). Tarjous on voimassa elokuun 2021 loppuun mennessä tehdyissä tilauksissa. Ota yhteyttä ja hoidetaan asiat kuntoon!

Kirjoittaja: Niina Kosunen

Niina on yrittäjä ja lakimies (OTM, HTM) Lakitoimisto Kunnes Oy:ssa, joka tarjoaa tukea perhevarallisuus- ja perintöoikeudellisissa kysymyksissä sekä laatii erilaisiin perhe- ja varallisuustilanteisiin sopivia oikeudellisia asiakirjoja kuten testamentit, avioehtosopimukset, edunvalvontavaltuutukset, ositussopimukset, perukirjat ym. 

Lakitoimisto Kunnes Oy:n löydät myös somesta! 

FB: Lakitoimisto Kunnes 

Insta: lakitoimisto_kunnes